Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Data dodania: 13 maj 2021
Wnioski o najem lokalu mieszkalnego/najem socjalny lokalu przyjmowane są: w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 2.
Od dnia 6.05.2021 r. wnioski o najem lokalu mieszkalnego/najem socjalny lokalu rozpatruje się zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym oraz deklarację o wysokości dochodów członka gospodarstwa domowego za okres pełnych 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę jego złożenia. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe i rentowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację wniosku, w tym wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz do jego aktualizacji co najmniej raz w roku. Brak wykonania tego obowiązku stanowi podstawę do nieuwzględnienia go w wykazie osób ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy. Wykaz wnioskodawców ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy sporządza się dwa razy w roku, na dzień 31 marca oraz 30 września. Projekt listy wnioskodawców uprawnionych przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich i Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz na stronie internetowej: www.gzmk.strzelceopolskie.pl, na okres 14 dni. W tym terminie istnieje możliwość wnoszenia pisemnych uwag i zastrzeżeń. Lista podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 30 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, po uprzednim rozpatrzeniu wniesionych do niej uwag i zastrzeżeń.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wojciech Foryt (2021-05-13 13:06:33)
Liczba odwiedzin: 713
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 4051674
Data aktualizacji: 11 sierpień 2022
design by fast4net

Zamknij