Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Nabór kandydatów na stanowisko ds. utrzymania nieruchomości w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.utrzymania nieruchomości w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie budowlane lub administracyjne oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe lub
2) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub administracja oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe lub
3) wykształcenie wyższe o kierunku administracja oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem nieruchomości w tym przepisów prawa budowlanego,
2) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem książek obiektu budowlanego,
3) umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych,
4) doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami,
5) znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office,
6) dobra organizacja pracy, komunikatywność
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało:
1) prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz pozostałej dokumentacji,
2) analizowanie i sporządzanie harmonogramów zadań do wykonania,
3) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń petentów,
4) wprowadzanie wykonywanych zadań do programu DOM,
5) przyjmowanie wniosków najemców lokali mieszkalnych w tym dotyczących napraw oraz awarii,
6) przygotowywanie umów z dostawcami mediów, odbiorcami odpadów i ścieków oraz prowadzenie rejestru zawartych umów w tym zakresie
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny i CV,
2) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz posiadane kwalifikacje,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji,
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych
V. Informacja o warunkach pracy
1) Miejsce pracy: Siedziba GZMK przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Op., II piętro, brak windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
W pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy, nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
2) Stanowisko pracy: praca przy komputerze, w pełnym wymiarze czasu pracy,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 22 lutego 2019r. do godz.15.30
w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania nieruchomości w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich” w sekretariacie GZMK w Strzelcach Opolskich (pok. Nr 3) lub przesłać pocztą na adres ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Dodatkowe informacje tel. 77/ 461 99 00 wew. 1

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o miejscu i terminie której zostaną poinformowane telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie GZMK i opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
INFORMACJA
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. utrzymania nieruchomości

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. utrzymania nieruchomości został wybrany


Pan Arkadiusz Walczak zam. Strzelce Opolskie

Uzasadnienie
Kandydat spełniał warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, a podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, iż posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe, które gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.
Status:
zakończony

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Łukasiewicz (2019-02-07 14:40:14)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2019-02-27 12:35:03)
Liczba odwiedzin: 810
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 2852998
Data aktualizacji: 30 czerwiec 2020
design by fast4net

Zamknij