Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Nabór kandydatów na stanowisko ds. zasobu w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. zasobu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku administracja, geodezja lub gospodarka przestrzenna,
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o gospodarce
nieruchomościami, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
2. znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office,
3. dobra organizacja pracy, komunikatywność
4. umiejętność pracy w zespole
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało:
1. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce nieruchomościami,
2. przygotowywanie zestawień i informacji dotyczących gruntów oraz budynków gminnych dla potrzeb podatku od nieruchomości,
3. sporządzanie deklaracji podatkowych dla nieruchomości,
4. przygotowanie danych do opracowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych oraz informacji o stanie mienia gminy,
5. ujawnianie w ewidencjach środków trwałych działek, budynków, budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich weryfikacja.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
1) Miejsce pracy: Siedziba GZMK przy ul. Zamkowej 2 w Strzelcach Op., I piętro, brak windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
2) Stanowisko pracy: praca przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 24.09.2021r. w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Nieruchomościami” w Biurze Podawczym GZMK w Strzelcach Opolskich
(pok. Nr 2) lub przesłać pocztą na adres ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
Dodatkowe informacje tel. 77/ 461 99 00 wew. 1
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o miejscu i terminie której zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną wskazaną w adresie e-mail.
Informacja o wynikach naboru zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej
w siedzibie GZMK i opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Status:
ogłoszony
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Łukasiewicz (2021-09-03 14:05:56)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2021-09-03 14:08:03)
Liczba odwiedzin: 136
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 3502340
Data aktualizacji: 23 wrzesień 2021
design by fast4net

Zamknij